Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

pleasedie
9967 4262 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
pleasedie
Reposted frommayamar mayamar viairmelin irmelin
pleasedie
0847 6788
Moje życie...
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaWlodara Wlodara
1433 874d 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaWlodara Wlodara

March 31 2014

pleasedie
Reposted fromiminlove iminlove

March 09 2014

3978 9e42 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viagoniewicz goniewicz
pleasedie
Reposted fromoll oll viawredota wredota
pleasedie
  I to jest w tym wszystkim najgorsze, że nie umiem ci tego powiedzieć.
— Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaonatequila onatequila
pleasedie
pleasedie
0188 24f7 500
by mieć dom gdziekolwiek...
Reposted fromneverragain neverragain viayield-to-me yield-to-me
pleasedie
Reposted fromkanusia kanusia viayield-to-me yield-to-me
pleasedie
pleasedie
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem - z Tobą, i przypadkowość skończyła się,

bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
pleasedie
Wiesz, raczej nie jestem gotowa na to żebyś był nikim w moim życiu.

February 21 2014

pleasedie
  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viastrongmotherfucker strongmotherfucker

February 08 2014

pleasedie
2693 c2a1

January 30 2014

pleasedie
pleasedie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl